Kick Off ฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ พิมพ์
เขียนโดย ชานนท์ เอื้อเฟื้อ   
วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 08:38 น.

1     วันที่่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ โดยผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม มีผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้แทนสำนักกฏหมาย กองคลัง ปศุสัตว์เขต 1,3,4,6 ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี อุบลราชธานี ขอนแก่น อุตรดิตถ์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมชี้แจงวิธีการดำเนินงานโครงการฯ และจัดทำคู่มือ นำไปสู่การปฎิบัติ

   ทั้งนี้โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน เพิ่มผลผลิตโคเนื้อและความมั่นคงทางอาหาร เป็นแหล่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สร้างความเข็มแข็งแก่เกษตรกรและเพิ่มศักยภาพระบบการผลิตโคเนื้อ โดยมีเป้าหมายสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อไม่ต่ำกว่า 20 องค์กรๆละไม่เกิน 20 ราย รวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 400 ราย จัดหาโคเนื้อให้เกษตรกรรายละไม่เกิน 5 ตัว รวมเป้าหมายโคเนื้อทั้งสิ้น 2,000 ตัว เบื้องต้นมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 10 แห่ง

 

ข่าว/ภาพ : ชานนท์  เอื้อเฟื้อ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:58 น.