เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจังหวัดนครราชสีมา พิมพ์
เขียนโดย วัชรนันท์ แนวถาวร   
วันพุธที่ 09 มีนาคม 2016 เวลา 17:12 น.

Image00006    เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นายอวยชัย ชัยยุทโธ) พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมเยือนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยได้สอบถามปัญหาการเลี้ยงกระบือในพื้นที่ ซึ่งมีความแห้งแล้ง ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์พร้อมทั้งประสบปัญหาน้ำใต้ดินเค็มไม่สามารถนำมาทำการเพาะปลูกได้ ตามสภาพที่เป็นอยู่ ซึ่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้ให้แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยแนะนำให้ทำหญ้าหมัก การทำมันหมักยีส โดยใช้มันสำปะหลังที่มีการปลูกในพื้นที่ มาทำการหมักเพิ่มเป็นโปรตีนเสริม และการนำใบมันสำปะหลังมาตากแห้ง 1 - 2 แดด หรือนำมาหมักเพื่อเสริมให้กระบือ ในช่วงขาดแคลนพืชอาหารสัตว์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2016 เวลา 10:04 น.