การประเมินรับรองฟาร์มไก่ไข่อินทร๊ย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พิมพ์
เขียนโดย ภรณ์ชนก ตานาคา   
วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 11:33 น.

Image00002     ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2559 นายจรัญ ใจลังกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5 และนายจำรัส ใจลังกา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ได้ร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินฟาร์มจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และกรมปศุสัตว์ไปตรวจประเมินฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ ของบริษัท Hill Tribe Organic. ในพื้นที่ อำเภอเวียงชัย จำนวน 1 ฟาร์ม 1500 ตัว และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 49 ฟาร์ม โดยบริษัท Hill Tribe Organic. ได้ให้การสนับสนุนชาวบ้าน ในหมู่บ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ให้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แบบครบวงจร ให้การสนับสนุนพันธุ์ไก่ อาหารไก่อินทรีย์ และการตลาดโดยให้เกษตรกรรับผิดชอบสร้างคอกไก่และดูแลไก่ โดยรับซื้อไข่ไก่จากชาวบ้านเพื่อจัดส่งจำหน่ายให้กับห้าง Top และส่งออกไป ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง โดยมีเป้าหมายในการผลิต 400,000 ฟองต่อเดือน แต่ปัจจุบันผลิตได้ 100,000 กว่าฟองต่อเดือน คาดว่าจะผ่านการประเมินและจะมีการผลักดันเป็นโครงการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ในพื้นที่แปลงใหญ่ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

 

ข่าว/ภาพ : ภรณ์ชนก  ตานาคา

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 05 เมษายน 2016 เวลา 09:23 น.