ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตร ออสเตรเลีย ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตน้ำนม พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:38 น.

Image00001    เมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  2559  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นายอวยชัย  ชัยยุทโธ)  ได้ให้การต้อนรับ Mr.Tom  Black  อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประจำสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย  โดยมีการเจรจาเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนมทั้งระบบในประเทศไทย  และจะข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาความร่วมมือในการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำนม  ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านโคนมจากออสเตรเลียจะเดินทางมาสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตน้ำนมในช่วงเดือนมิถุนายน 2559 นี้

 

ข่าว/ภาพ : นางสาวญาณิศา  รัชดาภรณ์วาณิช