ติดตามงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พิมพ์
เขียนโดย รัตนาภรณ์ เรพล   
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:43 น.

Image00001     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายวรกร อินทแพทย์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ และคณะ กลุ่มโครงการพิเศษ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เดินทางไปติดตามงาน ณ สถานีทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งผลิตและกระจายพันธุ์แพะ และสัตว์ปีก เพื่อสนับสนุนแก่เกษตรกรเครือข่าย ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นายทะนงชัย ชัชวาล หัวหน้าสถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา เป็นผู้ให้ข้อมูลในการติดตามนิเทศงานในครั้งนี้

 

 

 

รัตนาภรณ์ เรพล : ข่าว

วรกร อินทแพทย์ : ภาพ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2016 เวลา 16:10 น.