ประชุม คณะกรรมการบริหารสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ พิมพ์
เขียนโดย วัชรนันท์ แนวถาวร   
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:07 น.

Image00001    เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดประชุม คณะกรรมการบริหารสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นายอวยชัย ชัยยุทโธ) เป็นประธานการประชุม โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือพิจารณายุทธศาสตร์ไก่เนื้อ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 และโครงการเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ ปี 2560  เพื่อให้เป็นไปวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ การเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก การควบคุมและป้องกันโรค สถานการณ์การผลิต และการตลาดสินค้าไก่เนื้อ พร้อมทั้งความก้าวหน้าระบบ Compartment ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทยด้วย

 

ภาพ/ข่าว วัชรนันท์ แนวถาวร

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:22 น.