เครือข่ายพัฒนาเมืองสมุนไพรต้นแบบ จังหวัดเชียงราย ดูงานการเลี้ยงหมูดำ พิมพ์
เขียนโดย ภรณ์ชนก ตานาคา   
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2016 เวลา 08:37 น.

Image00004     เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เครือข่ายการพัฒนาเมืองสมุนไพรต้านแบบ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยอาจารย์มหาลัยแม่ฟ้าหลวง เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร จังหวัดเชียงราย และมูลนิธิธารา อ่อนชมจันทร์ มาดูงานการเลี้ยงหมูดำในระบบสุกรชีวภาพ (หมูหลุม) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5 โดยมี นายจรัญ ใจลังกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5 บรรยายและนำ คณะดูงานในครั้งนี้ เพราะโครงการพัฒนาสมุนไพรต้นแบบ จังหวัดเชียงรายเป็น 1 ใน 4 จังหวัด ในประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุน จากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  หลังเสร็จจากการศึกษาดูงานได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อหาแนวทางการวิจัยการเลี้ยงหมูดำโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นอาหารหลักเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านและนำมาใช้ประโยชน์เป็นการผลิตอาหารปลอดภัยและลดต้นทุนการผลิต ตามแนวนโยบายของกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าว/ภาพ : ภรณ์ชนก  ตานาคา

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:11 น.