การประชุมเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ไก่เนื้อปี 2560 - 2565 พิมพ์
เขียนโดย คณุตม์ ปัญญาศิริ   
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2016 เวลา 16:21 น.

Image00001     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ไก่เนื้อปี 2560 - 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยมีนายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เป็นประธาน

     ประเด็นหลักการประชุม คือการพิจารณาและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ไก่เนื้อ ฉบับที่ 3 (2560 - 2565) ที่จะดำเนินการโดยมีประเด็นหลักดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต มีแผนดำเนินการเรื่อง จัดระบบการเลี้ยงระบบ Compartmentalization สร้างองค์ความรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์ปีก สร้างระบบเตือนภัยเพื่อวางแผนป้องกัน ควบคุมโรคระบาดสัตว์ปีก การควบคุมคุณภาพการผลิตและกำกับดูแลสุขภาพสัตว์ การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา ควบคุมคุณภาพอาหาร และการลดต้นทุน

2. ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพการตลาด ศึกษาวิจัยตลาดยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชีย ช่องทางการจำหน่าย และพฤติกรรมผู้บริโภคประเทศคู่ค้า ร่วมแสดงสินค้าอาหารในต่างประเทศเพื่อประสัมพันธ์รักษาตลาดเดิม และเจรจา หารือกับผู้นำเข้าในการเปิดตลาดใหม่

3.ยุทธศาสตร์ความเชื่อมั่นผู้บริโภค เพิ่มศักยภาพตรวจรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พัฒนาระบบการตรวจสอบบันทึกข้อมูลที่ผู้บริโภคตรวจสอบย้อนกลับได้ ควบคุมมาตรฐานตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ปศุสัตว์ O.K.) พัฒนาระบบการขนส่งสัตว์และซากสัตว์ และสวัสดิภาพแรงงาน

4. ยุทธศาสตร์สร้างนวัตกรรมใหม่ มีแผนดำเนินการเรื่อง วิจัยสร้างพันธุ์ไก่เนื้อไทยระดับ G.P. และ P.S. วิจัยอาหารเสริม วัตถุดิบอาหารสัตว์ และวิจัยพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ไทย "ครัวไทย สู่ครัวโลก"ข่าว/ภาพ : คณุตม์  ปัญญาศิริ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2016 เวลา 16:40 น.