ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครศรีธรรมราช พิมพ์
เขียนโดย วริศรา เหล็กหล่ม   
วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:46 น.

Image00002     เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  2559  นายวรกร  อินทแพทย์  หัวหน้ากลุ่มโครงการพิเศษ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อติดตามงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์  ภายใต้งานที่กลุ่มโครงการพิเศษรับผิดชอบ ได้แก่

     1.กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความเข็มแข็ง โครงการพัฒนาอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย ณ กลุ่ม นายสาคร ทองปาน บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในศูนย์ประกอบด้วย สถานีการเตรียมเมล็ดพันธุ์ การเตรียมดินไถกลบปุ๋ยพืชสด การทำน้ำหมักชีวภาพ การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ การประมง-ปศุสัตว์ นอกจากนี้ภายในศูนย์มีการแปรรูสินค้าเกษตรในชุมชน เช่น ไข่เค็ม น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็น หน่อไม้ดอง และข้าวอินทรีย์ มี นายณรงค์ แก้วเฉย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ และนายพงษ์เทพ รัตนวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอเชียรใหญ่ เป็นผู้นำในการเตรียมเยี่ยมครั้งนี้

     2.ตรวจเยี่ยมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 19/1 หมู่ 2 เป็นกลุ่มเลี้ยงแพะ โคเนื้อและสัตว์ปีก มีสมาชิกกลุ่มจำนวน 50 ราย ระยะเวลาจัดตั้งกลุ่ม 5 ปี มีการประชุมกลุ่มทุกวันที่ 27 ของทุกเดือน โดยให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มและพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ เนื่องจากรูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ของกลุ่มเป็นแบบครัวเรือนแยกกันเลี้ยงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แต่ให้กลุ่มเป็นศูนย์กลางการศึกษาให้ความรู้ ส่วนอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ประจำกลุ่ม เช่น เครื่องสับหญ้า เครื่องตัดหญ้า ตู้ฟักไข่ ฯลฯ ซึ่งสมาชิกทุกคนสามารถนำไปใช้ได้และกลุ่มจะเป็นศูนย์กลางการตลาด ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มี นายพรภิรมย์ ฟุ้งตระกูล ปศุสัตว์อำเภอร่อนพิบูลย์ เป็นผู้นำคณะลงพื้นที่

ข่าว : วริศรา  เหล็กหล่ม

ภาพ : รัตนาภรณ์  เรพล

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 17:18 น.