ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3 อำนาจเจริญ ติดตามให้คำแนะนำการทำคอกไก่ไข่ พิมพ์
เขียนโดย ศิริวรรณ ภูทองนาค   
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2016 เวลา 10:34 น.

Image00005     ในระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม  2559  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3 อำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ติดตาม และให้คำแนะนำการทำคอกไก่ไข่ และมอบท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ วิถียโสธร ของเกษตรกรอำเภอเลิงนกทา มหาชนะชัย ค้อวัง ทรายมูล ป่าติ้ว และกุดชุม รวมเกษตรกร 76 ราย เพื่อความพร้อมสำหรับเลี้ยงไก่ไข่รายละ 50 ตัว

ข่าว/ภาพ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2016 เวลา 14:19 น.