กองส่งเสริมฯ ติดตามงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 8 พิมพ์
เขียนโดย กัญชพร มังกรแก้ว   
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2016 เวลา 16:09 น.

Image00010    เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 คุณชยวัฒน์ กลิ่นลอย ผู้แทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ลงพื้นทีตรวจติดตามงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมตรวจงานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาคณะกรรมการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ระดับกรมฯ ในวันที่ 7 กันยายน 2559