โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Smart Officer กรมปศุสัตว์เพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2016 เวลา 14:01 น.

Image00010     กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Smart Officer กรมปศุสัตว์  เจ้าหน้าที่ส่วนกลางผู้กำกับดูแล  และเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่  จากสำนักงานปศุสัตว์เขต  จังหวัด  และอำเภอ  เพื่อรับการถ่ายทอดแนวนโยบาย  แลกเปลี่ยนประสบการณ์  และระดมความคิดเห็นในการแปลงแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  การดำเนินงานและแผนปฏิบัติระบบส่งเสริมแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ระดับพื้นที่อย่างเหมาะสม  มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์  การพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เป็นเพื่อนคู่คิดกับ Smart Farmer  และเสริมสร้างความเข้าใจนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรด้านปศุสัตว์แก่เจ้าหน้าที่ทุุกระดับ  ร่วมกันหาแนวทางในการแปลงนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไปสู่แผนปฏิบัติการรายชนิดสินค้าปศุสัตว์ในระดับพื้นที่  ระหว่างวันที่  30  สิงหาคม  ถึง  1  กันยายน  2559  ณ โรงแรมเม้าน์เทนบีท  พัทยา  จ.ชลบุรี  โดยมีคณาจารย์จากคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรและคณะอุตสาหกรรมเกษตร  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (อ.วิวัฒน์  ไม้แก่นสาร  อ.จิรภัทร  กิติธนพัต  และ อ.พิไลลักษณ์  พิชัยวัตต์) คุณวิลาวัลย์  วงษ์เกษม  จากกรมส่งเสริมการเกษตร  คุณไพรัช  ประทุมสุวรรณ์  ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี  และ คุณพิรมย์  อัศวรัตน์  ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี  นายแสนศักดิ์  นาคะวิสุทธิ์  นักวิชาการสัตวบาลเชี่ยวชาญ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์  เป็นวิทยากรอบรมเจ้าหน้าที่ Smart Officer กรมปศุสัตว์เพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ (เกษตรแปลงใหญ่ปศุสัตว์) ดังกล่าว

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยาย :

อ่านข่าวเพิ่มเติมที่ (http://www.dld.go.th/th/index.php/the-news/38-2009-12-27-06-56-48/26970--smart-officer-)

ข่าว/ภาพ : แสนศักดิ์  นาคะวิสุทธิ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 06 กันยายน 2016 เวลา 11:04 น.