การประชุมแผนปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสู่ Smart Officer พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:28 น.

Image00051     เมื่อวันที่  21 - 23  พฤศจิกายน  2559  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จัดโครงการประชุมแผนปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสู่ Smart Officer ณ โรงแรมคุ้มภูคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ในการนี้ นายอวยชัย  ชัยยุทโธ  ผู้ช่วยอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม  มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 222 ราย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต  และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของกรมปศุสัตว์  บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแผนงานการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องแต่ละระดับทราบ 

 

ข่าว : เยี่ยมพร  ภิเศก

ภาพ : วัชรนันท์  แนวถาวร , เยี่ยมพร  ภิเศก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:15 น.