ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนด้านการปศุสัตว์ พิมพ์
เขียนโดย กัญชพร มังกรแก้ว   
วันอังคารที่ 02 พฤษภาคม 2017 เวลา 14:23 น.

Image00003     เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, นายอวยชัย ชัยยุทโธ   ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง, ผู้แทนปศุสัตว์เขต 5, ผู้แทนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ และ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนด้านการปศุสัตว์ ใน พื้นที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ประจำปี งปม.2561 ภายในกรอบวงเงิน 88 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานกองทุนฯ แม่เมาะ เบื้องต้น ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจร โดยกิจกรรมหลักประกอบด้วย การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ หมูดำเชียงใหม่ โคเนื้อ และกระบือ การจัดตั้ง feed center การก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน GMP การแปรรูป ฯลฯ และมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานจัดทำสรุปรายละเอียดโครงการและคำของบประมาณ ส่งให้ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง นำเสนอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อโปรดพิจาณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ซึ่งผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 พฤษภาคม 2017 เวลา 14:36 น.