ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะแปลงใหญ่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พิมพ์
เขียนโดย วัชรนันท์ แนวถาวร   
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 2017 เวลา 13:40 น.

Image 0ab645b     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ผอ.กสส. (นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม) พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม พบประเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ และสอบถามถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะแปลงใหญ่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมีปศุสัตว์อำเภอสวนผึ้ง (นายศักดิ์ชัย ฐิติพงษ์พานิช) และประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะแปลงใหญ่ (นายยศกร จุมพล) เป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งในปี 2559 กสส. (กลุ่มวิจัยฯ สัตว์เล็ก) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเลีั้ยงแพะ (งบ.จาก สสว.)โดยสนับสนุนงบประมาณจากสหกรณ์แพะ ฯ จำนวน 945,450 บาท ซึ่งเป็นเงินหมุนเวียนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์ จำนวน 346,650 บาท ซ่งสหกรณ์ฯ ได้ใช้ในการดำเนินกิจกรรมขุนแพะส่งตลาดเวียนนามอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 200 ตัว/เดือน นอกจากนั้น ยังดำเนินกิจกรรมการทำอาหารหมัก จำหน่ายมูลแพะ และจำหน่ายไม่กระถินเศษเหลือจากให้แพะ เป็นรายได้อีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งยังเน้นการทำฟาร์มปลอดโรค และเพิ่มจำนวนฟาร์มมาตรฐาน ในปี 2560 กรมปศุสัตว์ยังมีแผนจะสนับสนุนพ่อพันธุ์แพะ (พันธุ์บอร์) จำนวน 25 ตัว ใช้หมุนเวียนสำหรับปรับปรุงพันธุ์

     ในการนี้ ผอ.กสส. ยังได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าแปลงใหญ่โคนมประชารัฐ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยมีผู้แทนจากบริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (ในเครือบริษัทโฟรโมสต์) และผู้ประกอบการศูนย์รวมนมฯ เป็นผู้ให้ข้อมูล

 

                                                                         ข่าว : ประยูร   วัชรนันท์

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 2017 เวลา 09:07 น.