กสส. ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง พิมพ์
เขียนโดย วัชรนันท์ แนวถาวร   
วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม 2017 เวลา 14:47 น.

Image00002     เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 กองส่งเสรมิและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ  ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 กสส. ตึกชั้ยอัศวรักษ์ โดยมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม) เป็นประธานการประชุม และเป็นผู้มอบแนวทางการดำเนินงาน/ทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ในปีงบประมาณ 2561 ให้สอดคล้องกับนโยบายของ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงนโยบายภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และประสบผลสำเร็จตามวัตถุปประสงค์  ต่อจากนั้น ผอ.กสส  ได้นำข้าราชการ พนักงาน ร่วมใจกับปลูกดอกดาวเรือง (ดอกไม้สีเหลือง) ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร(ในหลวงราชกาลที่ 9)  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560

ข่าว/ภาพ : วัชรนันท์  แนวถาวร

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 ตุลาคม 2017 เวลา 11:48 น.