การประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig board) พิมพ์
เขียนโดย วัชรนันท์ แนวถาวร   
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2018 เวลา 15:20 น.

Image0000912          เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (กลุ่มวิจัยฯ สัตว์เล็ก) จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig board) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายลักษณ์ วจนสนวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม มีนายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ และตัวแทนจากงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ เช่นกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตัวแทบผู้ประกอบการ/สมาคมผู้เลี้ยงสุกร/สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคาสุกรตกต่ำ ไม่มีเสถียรภาพและมาตรการรองรับเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสุกร ซึ่งในเบื้องต้นที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ จำนวน 3 มาตรการ ได้แก่การตัดวงจรลูกสุกร การลดจำนวนแม่พันธุ์สุกร และการเก็บสุกรเข้าห้องเย็น (สต็อก) และประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ดำเนินการประสานกับผู้ประกอบการรายใหญ่ขอความร่วมมือให้ลดจำนวนแม่พันธุ์สุกร และหยุดการผลิตลูกสุกร 1 รอบการผลิตเพื่อลดจำนวนสุกรเข้าระบบ

            ภาพ : วัชรนันท์

            ข่าว : ญานิศา/วัชรนันท์

 

 

                                                                                                                          

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2018 เวลา 09:29 น.