งานแพะ "ประกวดแพะ-แกะ อีสานตอนบน ครั้งที่ 1/2561" พิมพ์
เขียนโดย วัชรนันท์ แนวถาวร   
วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2018 เวลา 13:59 น.

 Image0000812เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 นายประยูร ครองยุติ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็ก ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนเพื่อการส่งออก ในช่วงการจัดงานประกวดแพะ-แกะ อีสานตอนบน ครั้งที่ 1/2561 ณ บริเวณสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงาน มีกลุ่มพัฒนาแพะ-แกะ อีสานตอนบน (เครือข่ายชารมเลี้ยงแพะ - แกะ นำเจริญทั่วไป) ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมา โดยการจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ และผู้สนใจทั่วไป แยละการประกวดแพะจำนวน 9 รุ่น ซึ่งพื้นที่ภาคอีสานตอนบน (จังหวัดหนองคาย) ยังมีการประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะ - แกะ น้อย ต้องนำแพะจากที่แหล่งอื่นมาเลี้ยงเพื่อเตรียมการส่งออกจึงจำเป็นต้องมีการจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรมีการตื่นตัว และหันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะมากขึึ้น ลดพื้นที่การทำพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ที่มีราคาตกต่ำ สองคล้องกับนโบายของรัฐบาล

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 เมษายน 2018 เวลา 10:28 น.