เก็บรวบรวมข้อมูลเสริมสร้างศักยภาพด่านกักกันสัตว์รองรับ AEC ณ ด่านกักกันสัตว์สงขลา พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 เวลา 14:50 น.

 

S  1843238

               25 เมษายน 2562 นายธานี ภาคอุทัย และคณะเก็บรวบรวมข้อมูลเสริมสร้างศักยภาพด่านกักกันสัตว์รองรับ AEC ณ ด่านกักกันสัตว์สงขลา ได้เห็นถึงศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกการส่งออก ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการช่วยสนับสนุนการส่งออก นอกจากนี้ ยังพบว่าแหล่งรวบรวมโคเพื่อการส่งออกไปมาเลเซียส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ ทำให้ตอกย้ำแนวคิดว่า Distribution Center ไม่จำเป็นต้องอยู่ตามแนวชายแดนเท่านั้น จังหวัดที่มี logistic เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงก็มีศักยภาพเป็นศูนย์รวบรวมสัตว์เพื่อการส่งออกได้ สถานการณ์ปัจจุบันไม่มีการส่งออกโค กระบือ แพะ แกะ เนื่องจากโรค FMD ซึ่งวันนี้หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลาได้นัดหมายเจ้าหน้าที่มาเลเชียหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ข้อค้นพบเพิ่มเติมคือ ศักยภาพการส่งออกอาหารสัตว์ไปตลาดโลกกำลังได้รับการพัฒนาขับเคลื่อนส่งออก ณ ท่าเรือน้ำลึกสงขลา

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 เวลา 15:21 น.