การประชุมการขับเคลื่อนชมรม/เครือข่ายผู้เลี้ยงแพะภาคตะวันออก พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 เวลา 15:17 น.

 

42800

                  วันที่ 24 เมษายน 2562 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็ก กสส. โดยนายประยูร ครองยุติ เดินทางเข้าร่วมเป็นวิทยากร  ในการประชุมการขับเคลื่อนชมรม/เครือข่ายผู้เลี้ยงแพะภาคตะวันออก ร่วมกับเครือข่ายเกษตรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย กลุ่มแพะแกะสัมพันธ์พัทยา และคณะสัตวศาตร์ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เป็นผูดำเนินการจัดงาน มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเขต 2 เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งในที่ประชุมได้พูดถึงการมีส่วนร่วมของภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเครือข่ายเกษตรเลี้ยงแพะฯ ในการผลักดันส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นที่เขต 2  สถาการณ์แพะทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศในปัจจุบัน ที่มีผลต่อการพัฒนาการเลี้ยงแพะ พร้อมนี้ยังได้มีการหารือและเร่งรัดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม/ชมรมระดับจังหวัด และส่งรายชื่อต่อ สนง.ปศข.2 ภายในเดือนพฤษภาคม2562 เพื่อเตรียมการคัดเลือกประธานเครือข่ายฯ ในระดับเขตต่อไป ทั้งนี้ยังได้มีการตั้งกลุ่มไลน์เพื่อนเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่อีกด้วย