ประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 4/2562 พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2019 เวลา 14:12 น.


DSC 0111

วันที่ 26เมษายน 2562 กรมปศุสัตว์ มอบ กสส.โดยกลุ่มงานโคเนื้อ-กระบือ (นายสุพจน์ ศรีสร้อย และกลุ่มโคนม(นายจารุวัฒน์ นุชเดชานันท์) กองส่งสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมฯ เข้าประชุม คณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 4/2562 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 22 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 เมษายน 2019 เวลา 14:21 น.