ตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้คำแนะนำการนำเสนอโครงการ ที่ขอสนับสนุนเงินนอกงบประมาณผ่านกรมปศุสัตว์ พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 16:57 น.

 

123566

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พ.ค.62 กรมปศุสัตว์ โดยกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มอบหมาย นายสุพจน์ ศรีสร้อย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส และนางสาวนภัสสร พรหมสุขโข เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้คำแนะนำการนำเสนอโครงการ ที่ขอสนับสนุนเงินนอกงบประมาณผ่านกรมปศุสัตว์ โดยพบว่าพื้นที่มีจำนวนครบตามที่เสนอแต่มีปัญหาสภาพความแห้งแล้งตามฤดูกาล พร้อมประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองพระ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกเบื้องต้น มีสมาชิกกลุ่ม 86 ราย มีการคัดกรองสมาชิกเหลือ 30 ราย ที่เข้าร่วมโครงการฯ จัดทำโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน FTA เพื่อเลี้ยงกระบือ รายละ 10 แม่ แม่ละ 50,000 บาท งบประมาณ 33.5 ล้านบาท โดยได้เสนอโครงการฯ 2 ช่องทาง คือ 1.เสนอผ่านกรมปศุสัตว์ 2.เสนอผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งมีนายภาคภูมิ ทวีสิน เป็นประธานกลุ่มเกษตรกร และมีกรรมการอีก 4 ท่าน ร่วมหารือและให้ข้อมูลพร้อมนำเยี่ยมชมพื้นที่ที่ใช้ประกอบการโครงการฯ ทั้งหมด 4 จุด คือ 1.ลานรับซื้อข้าว 10 ไร่ รวมบ่อน้ำ 1 ไร่ 2. พื้นที่นาที่จะปรับเป็นแปลงหญ้า 118 ไร่ 3.ที่เตรียมทำตลาดครบวงจรด้านปศุสัตว์ เนื้อที่ 36 ไร่ 4.พื้นที่นาที่จะปรับเป็นแปลงหญ้า 136 ไร่

ได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการกลุ่มโดยเสนอโครงการฯ ผ่านขั้นตอนการนำเสนอโครงการโดย
1)ให้ปศุสัตว์จังหวัดทำการศึกษาความเป็นไปได้และประเมินความพร้อมของกลุ่ม
2) นำเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการการเกษตรระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบต่อไป
3)ให้เสนอโครงการฯ ผ่านกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรซึ่งจะตรงกว่าการเสนอจากกองทุน FTA
4) ทำเป็นโครงการฯ ขอสนับสนุนจากโครงการพระราชดำริ เนื่องจากเป็นปีฉลองราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 จะทำให้เกษตรกรไม่ต้องเป็นหนี้ โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ ธคก.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 17:01 น.