งานมหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว (พิษณุโลก) ครั้งที่ 4 พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 17:15 น.

 

185835

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ งานมหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว (พิษณุโลก) ครั้งที่ 4 และรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย 14 พฤษภาคม โดยมีผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ผชช.กิตติ กุบแก้ว นายสุพจน์ ศรีสร้อย และนางสาวนภัสสร พรหมสุขโข เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในภาคเช้าประกอบด้วยพิธีสงฆ์ และพิธีเปิดงาน โดย นายพนม  มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานเปิดงานและอ่านสาส์นวันอนุรักษ์ควายไทยจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ จากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงควาย พร้อมมีการประกวดควายดำ และควายเผือก รวมทั้งลูกควายของโครงการ ธคก. ของ ปศจ.พิษณุโลก ทั้งนี้ ผชช.กิตติ กุบแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวด และนายสุพจน์ ศรีสร้อย ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ด้วย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 17:18 น.