ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการอาหารสัตว์ปีกในพื้นที่แปลงใหญ่ พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2019 เวลา 00:00 น.

 

130721

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีกแลกลุ่มโครงการพิเศษฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการอาหารสัตว์ปีกในพื้นที่แปลงใหญ่ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองแปลงใหญ่ อำเภอเมืองปานลำปาง อำเภอเวียงเชียงรุ้งจ.เชียงราย และการดำเนินกิจกรรมอินทรีย์ของบริษัท sirin farm จ. เชียงราย

การดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการอาหารสัตว์ปีก พบว่า
1. กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ที่อำเภอเมืองปาน จ. ลำปาง ยังไม่สามารถใช้เครื่องผสมอาหารได้เต็มที่เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้ามีขนาดเล็ก ตั้งเครื่องผสมอาหารไว้ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ของเกษตรอำเภอ แต่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาโดย จะย้ายสนง. ปศอ. ไปที่โรงเรียนที่ไม่มีการเรียนการสอน และย้ายเครื่องผสมอาหารไปไว้ที่นั่นด้วย เกษตรกรสามารถใช้เครื่องได้สะดวกขึ้น
2. กลุ่มแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง อ. เวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการผลิตอาหารไก่ใช้ในกลุ่ม โดยใช้หัวอาหาร รำและข้าวโพด โดยใช้เครื่องผสมอาหารที่ได้รับการสนับสนุนให้ยืมจากกรมปศุสัตว์

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2019 เวลา 13:44 น.