คนรุ่นใหม่ ไทยนิยมยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2019 เวลา 13:45 น.


133457

วันที่ ๒๘-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นายวิสูตร เนื้อนวล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการ "คนรุ่นใหม่ ไทยนิยมยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา" ร่วมปฏิบัติงานขยายผลระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาพัฒนา ลุ่มน้ำปิง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการละบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหนึ่งในแผนปฏิรูปประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง ศึกษาปัญหา แนวคิดแนวทางการใช้ศาสตร์พระราชาแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ให้ข้าราชการในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงาน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และหลักคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ มีโอกาสร่วมคิด ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ และความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อขับเคลื่อนงานในโครงการพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ และสร้างทีมในการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นพลังขับเคลื่อนหลักในการขยายผลโครงการในพระราชดำริ ในเขตอำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ณ บ้านแม่ขี้มูก ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยมีข้าราชการในกระทรวงเกษตร ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนใหม สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๙ จ.เชียงใหม่ นักเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ ๓๑ และชาวบ้านแม่ขี้มูก

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2019 เวลา 14:35 น.