ประชุมคณะทำงานจัดทำสมรรถนะมาตรฐานอาชีพและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มอาชีพข้าว พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2019 เวลา 14:36 น.

 

S  33923109

วันที่ 2 กันยายน 2562 กลุ่มวิจัยฯโคนม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำสมรรถนะมาตรฐานอาชีพและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มอาชีพข้าว และกลุ่มอาชีพโคนมครั้งที่ 2/2562 ณ สำนักงานเลขาธิกาสภาการศึกษา กรุงเทพฯ