ประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์การผลิตและการตลาดสุกร พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2019 เวลา 16:17 น.


3781

วันที่ 3 กันยายน 2562 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็ก จัดการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์การผลิตและการตลาดสุกร ภายใต้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig board) ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ) เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/สมาคม/ผู้ประกอบการ เป็นต้น เข้าร่วมประชุม

ซึ่งในที่ประชุมได้นำเสนอถึงสถานการณ์สุกรในปัจจุบัน สถานการณ์/ความเสี่ยง/การป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และความคืบหน้าการดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่การเลี้ยงสุกร 6 ภูมิภาค ตลอดจนร่วมกันพิจารณาแนวทาง/นโยบาย การขอขยายโควต้าการส่งออกผลิตภัณฑ์สุกรแปรูปจากไทยไปญี่ปุ่น และคาดแารณ์การผลิตสุกรในปี 2562 ร่วมไปถึงแนวทาง/วิธีการ/การดำเนินงาน/ภายใต้โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งนี้ มติที่การประชุมในครั้งนี้ จะได้สรุปและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ ต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2019 เวลา 16:19 น.