MOU การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (56/2555) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 07:00 น.

นายสัตวแพทย์ทฤษดี  ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการ การให้ความช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ” ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ธกส. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องวีนัส  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  วันพฤหัสบดีที่  16  กุมภาพันธ์  2555  

                   อธิบดีฯทฤษดี  กล่าว ว่า การร่วมมือกันเพื่อพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร รวมทั้งพัฒนามาตรฐานข้อมูลและกระบวนการเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงาน ภาครัฐ  เพื่อการบริหารจัดการการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ หรือ “ Agriculture Disaster  Relief  Ineformation  System (Aggie DRIS) ”  โดย เป็นการบูรณาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ  และบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทั้งด้านพืช  ประมง  ปศุสัตว์ และสหกรณ์การเกษตร  ตามวิธีการในกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  เป็นการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติอีกด้วย  
                     อธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวเพิ่มเติม ว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการขานรับนโยบายรัฐบาล  ที่ได้มอบหมายให้ทุกส่วนราชการบูรณาการความร่วมมือ  เพื่อเร่งบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ การณ์มหาอุทกภัยที่ผ่านมา  โดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นประชากรส่วนใหญ่  และเป็นกลุ่มอาชีพที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งพื้นที่ทำกิน  ผลผลิตทางการเกษตร ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก  โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานส่ง ผลให้การช่วยเหลือเยียวยาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
                        “ โครงการ TH  e-GIF  เป็นความร่วมมือของส่วนราชการและถือเป็นตัวอย่างที่ดี  โดยการให้ความช่วยเหลือก่อนเกิดภัยต้องมีการแจ้งเตือน  ขณะเกิดภัยต้องให้การช่วยเหลือ  หลังเกิดภัยต้องให้การช่วยเหลือฟื้นฟู  ทั้งยังต้องรวดเร็ว ปลอดภัย และแม่นยำ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีราวกว่า  3.2  ล้านราย  มีราวแสนรายที่ทำฟาร์มและต้องให้ความช่วยเหลือ ที่สำคัญคือ ฐานข้อมูล ที่จะรับแจ้ง  การช่วยเหลือเชื่อมโยงไปสำนักงบฯ และ ธกส.”  อธิบดีกล่าว 

  
****************************   


ข้อมูล : สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์ 
ข่าว : พิจารณา  สามนจิตติ  นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์