ร่วมแรง ร่วมใจทำงานเป็นทีม (66/2555) พิมพ์
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2012 เวลา 09:13 น.

                   นายโอภาส ทองยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมแรง ร่วมใจ การทำงานเป็นทีม (Teamwork)” โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (สสส.) ทุกคนเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม สสส.ชั้น 6 ในวันที่ 22 มีนาคม 2555

                    ผอ.โอภาส กล่าวว่า ความร่วมแรง ร่วมใจ การทำงานเป็นทีมนี้เป็นการพัฒนาสมรรถนะข้อที่ 5 เป็นตัวกำหนดวัดพฤติกรรมที่แสดงออก มีหลักการง่ายๆ ที่สำคัญหลายตัว อาทิ หลักความสามารถ หลักของผลงาน หลักคุณธรรม หลักการกระจายอำนาจ หลักคุณภาพชีวิต โดยต้องมีผลงานที่เห็นได้ มีสมรรถนะในการทำงาน การร่วมแรง ร่วมใจ มีการสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทีม ไม่คำนึงถึงการชอบหรือไม่ชอบส่วนตน ช่วยประสานรอยร้าว หรือคลี่คลายแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม ประสานสัมพันธ์ ส่งเสริมขวัญกำลังใจของทีม ความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงานหรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จำเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม  
                   โดยหลักเกณฑ์การประเมินมี 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ทำหน้าที่ของตนในทีมให้สำเร็จ โดยสนับสนุนการตัดสินใจของทีมและทำงานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานของตนในทีม ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของทีม ระดับ 2 ให้ความร่วมมือในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน โดยสร้างสัมพันธ์เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี และกล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมทั้งต่อหน้าและลับหลัง ระดับ 3 ประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม เต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น ตัดสินใจหรือวางแผนร่วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระดับ 4 สนับสนุนและช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ ยกย่องและให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมอย่างจริงใจ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนร่วมทีมแม้ไม่มีการร้องขอ รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่างๆ ให้งานสำเร็จ ระดับ 5 สามารถนำทีมให้ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลสำเร็จ เสริมสร้างความสามัคคีในทีมโดยไม่คำนึงถึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน คลี่คลาย หรือแก้ไข ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญ กำลังใจในทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผล  
                   สพ.ญ.อังคณา  บรูมินเหนทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การร่วมแรง ร่วมใจกันทำงานของเจ้าหน้าที่ สสส. ต้องรู้จักตัวเอง รู้จักผู้อื่น มีการยอมรับ มีความร่วมมือ โดยหัวใจของการทำงานเป็นทีมต้อง สามัคคี รู้งานดี มีวินัย สู้ด้วยใจ ใช้ปัญญา และพึ่งพากัน ที่สำคัญต้องรักเพื่อน ให้อภัย ห่วงใย เอื้ออาทร การทำงานก็จะสำเร็จลุล่วงและมีความสุขที่จะทำงานอีกด้วย

      
****************************  
 

ข้อมูล : สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
ข่าว : พิจารณา สามนจิตติ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2012 เวลา 12:01 น.