ผชช.สว่างฯ เป็นวิทยากรการประกวดโคเนื้อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่1 พิมพ์
วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 10:09 น.

alt ผชช.สว่าง อังกุโร ได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการคัดเลือกและการประกวดโคเนื้อ และเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโคเนื้อ ในงานการประกวดโคเนื้อจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่ 1 ณ. สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมีการพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อของตนเอง สามารถผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดเพื่อจำหน่ายได้ในราคาสูง สร้างรายได้ให้เกษตรกร (วันที่ 20 กรกฎาคม 2555)

alt

alt

alt

alt

alt

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 10:12 น.