ปศุสัตว์ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานไก่พื้นเมือง แห่งชาติ ครั้งที่ 1(6/2556) พิมพ์
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2012 เวลา 15:38 น.

วันที่ 17 ตุลาคม 2555 กรมปศุสัตว์ (สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)     จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “ไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายปรีชา เรืองจันทร์) เป็นประธาน พร้อมด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตัวแทนมหาวิทยาลัยพระนเรศวร   มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา (เขตพื้นที่พิษณุโลก) หัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 6 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ตัวแทนสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประธานเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองภาคเหนือตอนล่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน ณ ห้อง 410 อาคารทีปวิชต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 นายราชันย์ ภุมมะภูติ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวถึงการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “ไก่พื้นเมืองแห่งชาติ” ว่า กำหนดจัดงานไก่พื้นเมืองฯ ในวันที่ 1-3 มีนาคม 2556 ณ บริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอีก จำนวนหนึ่ง และจะทูลขอถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 9 รางวัล มอบแก่เกษตรกรผู้ชนะเลิศการประกวดไก่พื้นเมือง 9 ประเภท   นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆทั้งด้านประชุมวิชาการด้านไก่พื้นเมือง เสวนาเกษตรกรในหัวข้อที่น่าสนใจ กิจกรรมนิทรรศการวิชาการภาคโปสเตอร์และนิทรรศการแสดงไก่สายพันธุ์ต่างๆ การจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์การเลี้ยงและการแปรรูปไก่และสินค้า OTOP เป็นต้น ส่วนความก้าวหน้ากำหนดการจัดงาน และรายละเอียดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป         หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ประสานงานได้ที่นายปรีชา บัวทองจันทร์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055 258 654 และ 081 973 5190 และ นายประยูร ครองยุติ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร 0 2653 4471 และ 081 731 9787

********************************

ข้อมูล/เรียบเรียง : นายประยูร ครองยุติ กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (สัตว์เล็ก-สัตว์ปีก) สสส. กรมปศุสัตว์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2012 เวลา 09:30 น.