คณะผู้ตรวจประเมิน PMQA เข้ารับฟังการนำเสนอ กปศ. พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2013 เวลา 17:54 น.

2556 08 27a03นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
ให้การต้อนรับพร้อมชี้แจงและตอบข้อซักถาม ต่อคณะผู้ตรวจประเมินรางวัล
การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2556
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556
ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว  กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมปศุสัตว์

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2013 เวลา 14:29 น.