7 หน่วยงาน ลงนามช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติ พิมพ์
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2013 เวลา 16:18 น.
12 09 56 01สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีลงนามว่าด้วยความร่วมมือในการช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติของประเทศไทย ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยมีหน่วยงานที่ร่วมลงนามได้แก่
-นายสัตวแพทย์นิรันดร เอื้องตระกูลสุข นายกสัตวแพทยสมาคมฯ 
-น.สพ.วิริยะ แก้วทอง ผู้อำนวยการ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (ผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์) 
-นายอรรณพ เพ็ชรวิเศษ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-พันเอกเริงชัย กาญจนารมย์ รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก
-รศ.สพ.ญ.ดร. เกวลี  ฉัตรดรงค์ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
-รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
-สุภาภรณ์ ลาสต์ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี กลุ่มเผยแพร่ฯ 12 ก.ย. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2013 เวลา 16:32 น.