พิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการสัตวศาสตร์แห่งเอเชีย-ออสตราเลเซีย ครั้งที่ 15 (The 15th AAAP Animal Science Congress) พิมพ์
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2012 เวลา 12:26 น.

 

altพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการสัตวศาสตร์แห่งเอเชีย-ออสตราเลเซีย ครั้งที่ 15 (The 15th AAAP Animal Science Congress)

กรมปศุสัตว์ร่วมกับสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ

สัตวศาสตร์แห่งเอเชีย-ออสตราเลเซีย ครั้งที่ 15 (The 15th AAAP Animal Science Congress) โดยมี ศาสตราจารย์ นรนิติ  เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์เข้าร่วมพิธี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(27พ.ย.55)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2012 เวลา 10:51 น.