น.สพ.ธนิตย์ รอธ. เปิดประชุมยุทธศาสตร์โคเนื้อ ปี 55-59 พิมพ์
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:33 น.

2556 02 20a02

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์โคเนื้อ ปี พ.ศ. 2555-2559
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 12:18 น.