สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา โดยข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้า ฯ รับเสด็จ พิมพ์
วันพุธที่ 06 มีนาคม 2013 เวลา 10:54 น.

2556 03 05b05

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 3 บ้านผาสุก ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

เสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในพื้นที่เกษตรกรต้นแบบ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพันธุ์ปลา พันธุ์สัตว์ และพันธุ์ไม้ แก่เกษตรกร
โดยกรมประมง, กรมปศุสัตว์, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร จัดถวาย
และทรงปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำธรรมชาติ
ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ
ผู้อำนวยการถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ และข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้า ฯ รับเสด็จ
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556
ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 07 มีนาคม 2013 เวลา 09:15 น.