นายสุนทร ผอ.สสท. เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 – 2561” ครั้งที่ 2 พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2013 เวลา 16:01 น.

2556 03 14a01

นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 – 2561” ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุมชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.