อปส. เปิดอบรม Thai Rabiesi Net จังหวัดนนทบุรี พิมพ์
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 10:19 น.

2556 03 27a03

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net)”
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมริชมอนด์บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2013 เวลา 11:40 น.