ปศุสัตว์เตือนสู้ภัยน้ำท่วม (91/2556) พิมพ์
วันพุธที่ 25 กันยายน 2013 เวลา 15:21 น.

อุทกภัยก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หากมีการเตรียมการที่ดีจะช่วยให้ได้รับผลกระทบน้อยลง

 

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยโดยมี 3 ช่วง คือ ก่อนน้ำมา ให้ทำวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์ตามระยะเวลาที่กำหนด เตรียมสถานที่อพยพสัตว์ กรณีที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายสัตว์ได้ ให้ยกพื้นที่เลี้ยงสัตว์ให้สูง หรือจำหน่ายสัตว์ออกไปบางส่วน สำหรับพื้นที่เลี้ยงสัตว์ควรแยกจากพื้นที่อยู่อาศัย ทำความสะอาดบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ใหม่ ป้องกันสัตว์มีพิษ และทำที่กั้นแยกชนิดสัตว์ไม่ให้ปะปนกัน รวมทั้งการงดนำสัตว์ใหม่เข้ามาในพื้นที่ หากจำเป็นควรจดประวัติและแยกสัตว์ใหม่ออกจากสัตว์ที่มีอยู่เดิม เตรียมสำรองสิ่งของจำเป็นสำหรับการดูแลสัตว์ เช่น เสบียงสัตว์ วัคซีน ยาและเวชภัณฑ์ น้ำสะอาด เพื่อชำระล้างสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากสัตว์ และคอกสัตว์ รวมทั้งเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์เพื่อการสุขาภิบาลสัตว์ เตรียมเครื่องมือสื่อสาร เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่   เมื่อน้ำอยู่ กรณีพบสัตว์ป่วยให้แยกสัตว์ออกจากฝูงและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ เศษอาหารและสิ่งปฏิกูลต้องเก็บทิ้งให้เป็นที่ อย่าทิ้งให้เป็นแหล่งของแมลงวัน หนู และสัตว์อื่นๆ ซึ่งอาจนำเชื้อโรคเข้ามาสู่คนและสัตว์เลี้ยงได้ หากมีสัตว์ตายโดยไม่ทราบสาเหตุหรือมีสัตว์ตายจำนวนมากห้ามนำไปบริโภคหรือชำแหละ หรือจำหน่าย วิธีกำจัด ถ้าเป็นสัตว์ขนาดเล็ก ให้ใส่ถุงดำผูกปากถุงให้แน่น นำไปฝัง ถ้าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อมาเคลื่อนย้ายหรือกำจัดซากสัตว์ให้ถูกต้อง กรณีเป็นพื้นที่ห่างไกลจากความช่วยเหลือของทางราชการต้องหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีสัตว์เน่า ห้ามใช้น้ำบริเวณนั้น ให้หลีกเลี่ยงจากการสัมผัสซากสัตว์โดยตรง   แจ้งขอรับการสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ ฟื้นฟูหลังน้ำไป สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของตนเอง และติดต่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ เพื่อขอรับความช่วยเหลือพร้อมทั้งเร่งทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค เล้า โรงเรือน คอก เพื่ออพยพสัตว์กลับไปเลี้ยงใหม่อีกครั้งหนึ่ง การฟื้นฟูด้านสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคระบาดหลังน้ำลด ถ่ายพยาธิ ให้ยาบำรุง จัดหาอาหาร น้ำสะอาดให้เพียงพอ เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์โดยเร็ว การฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ขอรับการสนับสนุนท่อนพันธุ์และหน่อพันธุ์ ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด

 

******************************

ข้อมูล : กรมปศุสัตว์

ข่าว : พิจารณา สามนจิตติ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์