พิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ (123/2555) พิมพ์
วันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2012 เวลา 10:49 น.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจัดพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ จำนวน 89 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น.

 

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงว่า เนื่องด้วยปี พ.ศ.2555 เป็นปีมหามงคล ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ทำโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ จำนวน 89 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งเป็นการสนองพระราชดำริ ตามโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในการช่วยเหลือเกษตรกรได้มีโอกาสเป็นเจ้าของโค - กระบือ ไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการที่มีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ปวงชนชาวไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ให้เกิดความรัก สามัคคี และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทั้งยังเป็นการรวมใจจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

รัฐมนตรีฯ ธีระ วงศ์สมุทร กล่าวเพิ่มเติมถึงวิธีดำเนินการ ว่ามีจะการประชาสัมพันธ์โครงการและรับบริจาคเงินเพื่อร่วมไถ่ชีวิตโค - กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และปวงชนชาวไทย จัดหาโค -กระบือที่มีคุณลักษณะที่ดี มีความสมบูรณ์พันธุ์ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรตามโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ผลที่ได้รับคือเป็นการสนองพระราชดำริ และเป็นโอกาสที่ประชาชนทุกภาคส่วน เกษตรกร ได้แสดงความจงรักภักดี รวมทั้งเกษตรกรที่ได้รับโค - กระบือจากการไถ่ชีวิต จะได้รับมอบกรรมสิทธิ์เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาของโครงการ ทำให้มีชีวิตและโอกาสที่ดีขึ้นในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความรักสมัครสมานสามัคคี ที่สำคัญเกิดความปิติ อิ่มใจในบุญกุศลที่ได้ร่วมกันไถ่ชีวิตโค - กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

                        “ การจัดพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ครั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค – กระบือถวายเป็นพระราชกุศล โดยเชิญผู้บริจาคเข้าร่วมพิธีเพื่อรับขวัญโค - กระบือ และร่วมจิตอธิษฐาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บริจาคได้ที่ กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร. 0 – 2653 – 4444 ต่อ 3381 – 5 โทรสาร. 0 – 2653 – 4926 ” รัฐมนตรีฯ ธีระกล่าว

******************************

ข้อมูล : สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ข่าว : พิจารณา สามนจิตติ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม 2012 เวลา 08:54 น.