สัตวแพทย์พระราชทานฯ ออกปฏิบัติงานครั้งที่ 23 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ (8/2556) พิมพ์
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2012 เวลา 09:20 น.

โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ กำหนดออกปฏิบัติการ ครั้งที่ 23 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2555 เพื่อให้บริการรักษาสัตว์ป่วยให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยพัฒนาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น และให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์ สามารถช่วยเหลือตนเองได้

 นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์เป็นอย่างมาก ในทุกครั้งที่เสด็จฯแปรพระราชฐานที่ประทับในทุกๆ ภาคของประเทศ จะเสด็จฯเยี่ยมดูแลความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างสม่ำเสมอ โดยมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อย และทุกครั้งจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามถวายงานตามรับสั่ง เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชน ทรงแนะนำการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง รวมทั้งทรงพระราชทานแนวคิดใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยทั้งหมดนี้แสดงถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีต่อพสกนิกรของพระองค์ทั้งสิ้น ทำให้หน่วยงานสัตวแพทย์ที่ถวายงานแด่ทั้งสองพระองค์ ได้เห็นน้ำพระทัยอันเต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรของพระองค์ โดยมิได้ทรง       เหน็ดเหนื่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีอาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกรรม ควบคู่ไปกับมีการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นรายได้เสริม บริโภคภายในครัวเรือน หรือใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม เมื่อสัตว์ต่างๆ เหล่านั้นเกิดการเจ็บป่วย หรือล้มตายลงก็จะมีผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีพของเกษตรกร ดังนั้น การให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และการให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสัตว์ โดยเฉพาะโรคสัตว์ติดคนที่ก่อความสูญเสียแก่ชีวิตของเกษตรกร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความช่วยเหลือให้ทันท่วงที ดังนั้น หน่วยงานสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานเอกชน เช่น สัตวแพทยสมาคม ฯลฯ ที่ถวายงานแด่ทั้งสองพระองค์ จึงร่วมกันในการที่จะสนองงานด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในระหว่างที่ทรงแปรพระราชฐานที่ประทับ เพื่อเป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจที่ทรงมีอยู่ และเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ซึ่งจะเป็นเกียรติประวัติของสัตวแพทย์ทุกคนว่าได้มีส่วนร่วมในการถวายงาน เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยตามพระราชประสงค์ต่อไป

                      อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2556 นี้ โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ได้กำหนดปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ในพื้นที่อำเภอขุนหาญ และอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2555 โดยจะมีการให้บริการ     ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โค-กระบือ สุกร อบรมนักเรียนทั้งระดับประถมปลาย และมัธยมต้น คลินิกสุนัข-แมว คลินิกโค-กระบือ คลินิกสัตว์ปีก เพื่อให้ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านการปศุสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ การเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร แจกยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมเรยิกเซพติกซีเมียในโค – กระบือ ถ่ายพยาธิโค – กระบือ แพะ แกะ สุกร ไก่ ควบคุมประชากร ด้วยวิธีการผ่าตัดสุนัขและแมวเพศเมีย ตอนสุนัขและแมวเพศผู้ ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ซักถามปัญหาด้านการปศุสัตว์ และการทำวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีก เป็นต้น

                                                                                                                     ***********************************************

ข้อมูล :  ส่วนบำบัดรักษาโรคสัตว์ สคบ.                                                                                                                                                                                ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.