กรมปศุสัตว์บริการคำนวณสูตรอาหาร และอบรมเกษตรกรผสมอาหารสัตว์ใช้เอง (20/2556) พิมพ์
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2012 เวลา 13:29 น.

กรมปศุสัตว์ให้บริการคำนวณสูตรอาหาร และจัดอบรมเกษตรกรให้ผสมอาหารสัตว์ใช้เอง เพื่อนำวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นการลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์

              นายสัตวแพทย์ทฤษดี  ชาวสวนเจริญ  อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่ากรมปศุสัตว์ให้บริการคำนวณสูตรอาหาร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นราคาถูก มาผสมอาหารสัตว์ใช้เองนำไปเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโต และให้ผลผลิต ของสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตสัตว์

            เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด สุกร โคเนื้อ โคนม ที่ประสงค์จะผสมอาหารสัตว์ใช้เองแต่ยังไม่ทราบว่าจะผสมสูตรอาหารสัตว์อย่างไร หรือส่วนผสมต่างๆ ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ควรใช้ในสัดส่วนเท่าไหร่ จึงจะทำให้สัตว์เลี้ยงมีการเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูงนั้น กรมปศุสัตว์ โดยสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ได้เปิดบริการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ในราคาต่ำสุดให้ฟรี อย่างไรก็ตามผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการจากกรมปศุสัตว์จะต้องแจ้งรายละเอียด เกี่ยวกับชนิด และประเภทอายุสัตว์ที่ท่านเลี้ยง รวมทั้งรายละเอียดชนิด และวัตถุดิบอาหารสัตว์ต่างๆ ที่ท่านสามารถจัดหาซื้อได้ เช่น ปลายข้าว เมล็ดข้าวโพดป่น มันสำปะหลัง ฯลฯ และวัตถุดิบประเภทโปรตีน ได้แก่ กากถั่วเหลืองชนิดสกัดน้ำมันหรือชนิดหีบน้ำมัน ปลาป่นชนิดใด เช่นโปรตีนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หรือร้อยละ 55 หรือ ร้อยละ 50  เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการคำนวณปริมาณสารอาหารและโปรตีนที่สัตว์ต้องการ

         อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์เองได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านต้นทุนอาหารสัตว์ซึ่งสูงขึ้นเนื่องจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์แพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์สู่เกษตรกรผู้นำ ในปี 2556 มีแผนจัดอบรม 10 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น สกลนคร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรผสมอาหารสัตว์ใช้เองเพิ่มขึ้น นับว่าเป็นต้นแบบที่ดีในการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไทย

                 เกษตรกรสนใจเข้ารับการอบรมการผสมอาหารสัตว์ใช้เอง หรือขอรับสูตรอาหารสัตว์อย่างง่าย หรือต้องการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ใหม่ในราคาต่ำสุด http://dld.go.th/nutrition/borikrananimal/index.html ติดต่อกลุ่มงานวิจัยอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์ 02 653-4444 ต่อ 3431-32 หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                                                                    .....................................................................................................................................

ข้อมูล : สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : น้องนุช  สาสะกุล  นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กรมปศุสัตว์