กรมปศุสัตว์จัดติวเข้มเจ้าหน้าที่เรื่องมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (22/2556) พิมพ์
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2012 เวลา 11:53 น.

กรมปศุสัตว์จัดโครงการสัมมนาชี้แจงมาตรฐานและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศให้แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นในการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศให้สอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครนายก

 นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากการที่กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ โดยได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 ตั้งแต่ปี 2545 นั้น ผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าในด้านการเพิ่มจำนวนโรงฆ่าสัตว์ควบคู่กับการพัฒนาการผลิตเนื้อสัตว์ กล่าวคือมีการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์แห่งใหม่ที่มีมาตรฐานการผลิตเหมาะสมกับผู้บริโภค มีการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เดิมให้ได้มาตรฐานการผลิตมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการปรับปรุงกฎหมายกระทรวงบางฉบับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใต้ความก้าวหน้าดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่ต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอาจส่งผลให้การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ไม่สำเร็จตามเจตนารมณ์ของกรมปศุสัตว์ที่ได้วางไว้ เช่น การบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย การประเมินผลและวิเคราะห์การปฏิบัติงานการพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ฯลฯ และที่สำคัญคือ ทิศทางการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศของกรมปศุสัตว์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำเป็นที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศให้สอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการสัมมนานี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครนายก มีผู้แทนจากปศุสัตว์เขต 1-9 และผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 100 คน เข้าร่วมสัมมนา

 -------------------------------------------------------------

ข้อมูล : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์                                                                                                                  ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2012 เวลา 11:53 น.