ปศุสัตว์รับรางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม (24/2556) พิมพ์
วันศุกร์ที่ 04 มกราคม 2013 เวลา 11:44 น.

            กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยมซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับในปีนี้ รวมทั้งรางวัลระดับดีเด่น และรางวัลระดับดี อีกรวม 5 รางวัล โดยมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2556 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2,3 และ4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ 

      

               นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการประชาชนและรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้แก่ส่วนราชการที่สามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจากการพิจารณา ประเมินผลของ ก.พ.ร. มีมติให้กรม        ปศุสัตว์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลรวม 5 รางวัล ดังนี้ รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการพัฒนาการให้บริการที่มีความโดดเด่นครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านมาตรฐานการบริการ ด้านบูรณาการการบริการ และด้านนวัตกรรมการบริการ โดยในปี พ.ศ.2555 กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับนี้ รางวัลระดับดีเด่นอีก 3 รางวัล   คือ ประเภทบูรณาการที่เป็นเลิศ กระบวนงานการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความขัดแย้งในชุมชนพื้นที่ อบต.กุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และ ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ การผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และ ประเภทภาพรวมมาตรฐานที่เป็นเลิศ ภาพรวมมาตรฐานการบริการห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รวมทั้งรางวัลระดับดี ประเภทบูรณาการเป็นเลิศ การพัฒนาเกษตรกรโคนมรายย่อยแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร และการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมโคนมแห่งเอเชีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ของกองปศุสัตว์ต่างประเทศร่วมกับสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    

                        อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ซึ่งเป็นรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 6) ปัจจัยที่ทำให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเกือบทุกประเภท คือ กรมปศุสัตว์มีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนางานเพื่อให้เกิดความสุข แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ บุคลากรทุกคน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้ง มุ่งมั่นพัฒนาให้

เกิดผลลัพธ์ คือ สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย มีความเพียงพอ และสามารถแข่งขันได้ ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม มีการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา มีการจัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นวัตกรรม ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมและยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ยึดติดแนวคิดและวิธีการเดิมๆ                

                   “ นโยบายหรือโครงการที่จะดำเนินงานในอนาคต จะมีการขยายผลการปรับปรุงกระบวนงานต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และขยายไปยังหน่วยงานในต่างจังหวัด เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายที่จะให้เกิดความสุข ใน 3 ภาคส่วน คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ บุคลากรของกรมปศุสัตว์ สังคมและประเทศชาติ ” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

          *********************************************

 

ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์

ข่าว : พิจารณา สามนจิตติ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์     

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 มกราคม 2013 เวลา 14:25 น.