กรมปศุสัตว์สัมมนาแผนแม่บทสารสนเทศ (26/2556) พิมพ์
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2013 เวลา 12:06 น.

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “ การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ ” ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ซอย 15 ถนนแจ้งวัฒนะ หลัดสี่ กรุงเทพฯ  

           นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ        “ การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์” ขึ้น ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2555 ทั้งจะยังมีอีก 2 ครั้ง ช่วงเดือนมีนาคม และพฤษภาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อศึกษาวิเคราะห์ด้านนโยบายและการบริหารงานด้านเทคโนโลยีฯให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯของระดับกระทรวง และระดับประเทศ เพื่อบูรณาการงาน/แผนงาน/โครงการ และวิเคราะห์ความต้องการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีฯ ทั้งยังจัดทำแผนแม่บทฯของกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 – 2561 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญเพื่อรับทราบข้อมูลความคิดเห็น ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทของกรม
              รองอธิบดีฯ ธนิตย์ เอนกวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ให้มีความต่อเนื่อง และรองรับการดำเนินงานตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2545 ให้ความเห็นชอบกำหนดให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงานจัดทำ และ/หรือปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานตนให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ ทั้งในด้านสาระและกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (พ.ศ. 2545 - 2549) ซึ่งต่อมาหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

                                                    

*********************************************

 ข้อมูล : ศูนย์สารสานเทศ กรมปศุสัตว์

ข่าว : พิจารณา สามนจิตติ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์