กรมปศุสัตว์เปิดอนุสาวรีย์บิดาแห่งการผสมเทียม (28/2556) พิมพ์
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2013 เวลา 13:34 น.

               นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดอนุสาวรีย์ “ บิดาแห่งการผสมเทียม ” และ พิธีเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (สทป.) ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 07.30 น. ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระดี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒน์พงศ์โสภณ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กล่าวรายงาน

                นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ปัจจุบันงานผสมเทียมมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง การนำความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ของประเทศไทยของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์(สทป.) เป็นที่ทราบและยอมรับทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค กรมปศุสัตว์เล็งเห็นความสำคัญ กิจกรรม และผลงานของ สทป. ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งอาคารสำนักงานใหม่นี้ เพื่อให้ สทป.มีศักยภาพในการทำงาน และนำไปสู่การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ของเกษตรกร

                        รองอธิบดีฯ ธนิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นายสัตวแพทย์ ดร.ทศพร สุทธิคำ ได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งการผสมเทียมของประเทศไทย โดยในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2499 ถือเป็นวันคล้ายวันกำเนิดผสมเทียมของประเทศไทย กล่าวคือ นายสัตวแพทย์ ดร.ทศพร สุทธิคำ ซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีผสมเทียมเชียงใหม่ในขณะนั้น (เป็นสถานีผสมเทียมแห่งแรกของประเทศไทย) ได้ผสมเทียมโคตัวแรกสำร็จ ติดตั้งท้อง และคลอดลูกเป็นเพศเมีย  โดยได้ใช้แม่โคของ นายนคร ผดุงกิจ

                        “นอกจากนั้นแล้ว   นายสัตวแพทย์ ดร.ทศพร สุทธิคำ ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ คลุกคลี กับงานผสมเทียม ถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ พร้อมวางรากฐานงานผสมเทียมของประเทศ จนงานผสมเทียมเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรไทย จากหน่วยผสมเทียมกลางได้พัฒนาเป็นกองผสมเทียม และปัจจุบันยกฐานะเป็นสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ โดยหน่วยผสมเทียมของกรมปศุสัตว์ได้พัฒนาขึ้นตามลำดับ การพัฒนานำไปสู่เทคโนโลยีขั้นสูง ปัจจุบันสามารถศึกษาและวิจัยถึงระดับโมเลกุล เพื่อนำความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ของประเทศไทย นักผสมเทียมยุคหลังจึงได้ยกให้ น.สพ. ดร.ทศพร สุทธิคำ เป็น บิดาแห่งการผสมเทียมของประเทศไทย ” รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

                   *********************************************

 ข้อมูล : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ข่าว : พิจารณา สามนจิตติ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์    

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 มกราคม 2013 เวลา 09:18 น.