การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ” (37/2556) พิมพ์
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:09 น.

กรมปศุสัตว์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ” ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับรายละเอียดและเทคนิคของการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ ซึ่งสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมี สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์       รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบได้ดำเนินการจัดทำระบบคุณภาพตามรายละเอียดของข้อกำหนดว่าด้วยการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะยื่นขอรับการรับรองจากหน่วยรับรองนั้นห้องปฏิบัติการจะต้องวางแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และดำเนินการตรวจประเมินตามแผนที่กำหนดไว้โดยผู้ตรวจประเมินที่มีความสามารถ ทั้งนี้เพื่อให้ระบบคุณภาพมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยรับรอง นอกจากนี้ ในการตรวจประเมิน เพื่อให้การรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกรมปศุสัตว์ที่พร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ มีความจำเป็นต้องใช้ผู้ตรวจประเมินที่มีความสามารถทั้งในข้อกำหนดว่าด้วยการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 และเทคนิคตรวจประเมิน ทั้งด้านการบริหารและวิชาการ

     ดังนั้น การฝึกอบรมในครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรายละเอียดและเทคนิคของการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวางแผนดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการกำกับดูแลและควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือ และประเทศคู่ค้าของกรมปศุสัตว์ยอมรับในผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ รวมถึงห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกรมปศุสัตว์ด้วย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด

-------------------------------------------------------------

ข้อมูล : สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์                                                                          ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 19:53 น.