ปศุสัตว์จัดอบรมการซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ (36/56) พิมพ์
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:11 น.

กรมปศุสัตว์จัดฝึกอบรมการซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องเพชรรัตน์ โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจการปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตราย ลดการกระทำผิดตามกฎหมายวัตถุอันตราย ลดความเสี่ยงในการใช้สารเคมีอันตรายที่ไม่ถูกต้องด้านการปศุสัตว์ และที่สำคัญสินค้าเนื้อสัตว์ส่งออกของไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

                         สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า สำนักพัฒนาระบบและ-รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่ควบคุม กำกับดูแลการผลิต การนำเข้า การส่งออก การครอบครองวัตถุอันตราย ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืช สารสำคัญจุลชีพ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสำคัญที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในการป้องกัน กำจัด ทำลาย ควบคุมแมลงหรือสัตว์ที่เป็นศัตรูของสัตว์ สารเคมีกำจัดปรสิตภายนอกตัวสัตว์ และสารเคมีฆ่าเชื้อและทำความสะอาดในด้านการปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ได้ออกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดรายการข้อมูล เอกสาร และหลักฐาน เพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พ.ศ. 2553 ซึ่งมีข้อกำหนดที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กรมปศุสัตว์ โดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมเรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจข้อกำหนดของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย    พ.ศ.2535 ที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ รับทราบและรวบรวมปัญหา ข้อสงสัยของผู้ประกอบการ ซึ่งจะนำไปสู่การ   แก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ สารกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน สารกำจัดหนู สารกำจัดปรสิตภายนอกตัวสัตว์แก่ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และโรงงานอาหารสัตว์ เพื่อให้สามารถขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญสินค้าเนื้อสัตว์ส่งออกของไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

                        รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการผลิต นำเข้าขายและครอบครองวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อการส่งออก จำนวน 200 คน ใช้เวลาในการฝึกอบรมเป็นเวลา 1 วัน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ หัวข้อการฝึกอบรมประกอบด้วย การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย รวมทั้งทุกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

---------------------------------------------------------------------

ข้อมูล : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : น.ส.จิราภรณ์ เกตุบูรณะ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:12 น.