การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจรับรองคอมพาร์ทเม้นต์ ประจำปี 2556 (38/2556) พิมพ์
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:12 น.

กรมปศุสัตว์จัดฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจรับรองคอมพาร์ทเม้นต์” ประจำปี 2556 ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทั่วประเทศประมาณ 160 นาย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้ตรวจรับรองคอมพาร์ทเม้นต์ เพิ่มทักษะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ทำให้สามารถตรวจประเมินคอมพาร์ทเม้นต์ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ เรื่อง ระบบคอมพาร์ทเม้นต์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย พ.ศ. 2554 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยมี สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครนายก

 สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการจัดทำระบบคอมพาร์ทเม้นต์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2549 ถือเป็นมาตรการในการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก รวมทั้งการตรวจสอบย้อนกลับการเลี้ยงสัตว์ปีก ซึ่งให้การรับรองฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ (ฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มเป็ดเนื้อ) โดยการขอรับการรับรองระบบคอมพาร์ทเม้นต์ฯ จากกรมปศุสัตว์เป็นความสมัครใจของผู้ประกอบการหรือบริษัท และกรมปศุสัตว์ได้เพิ่มขอบข่ายของการรับรองให้ครอบคลุมทั้งวงจรการผลิตสัตว์ปีกเนื้อของประเทศไทย ได้แก่ ฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ ฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์ สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์ปีก ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ควบคุม และป้องกันโรคไข้หวัดนก สร้างความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสัตว์ปีก และช่วยส่งเสริมการผลิตเนื้อสัตว์ปีกสดของประเทศไทยในตลาดโลก

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีบริษัทให้ความสนใจขอรับการรับรองทั้งหมด 15 บริษัท แบ่งเป็น     คอมพาร์ทเม้นต์สัตว์ปีกเนื้อ 32 คอมพาร์ทเม้นต์ คอมพาร์ทเม้นต์สัตว์ปีกพันธุ์ 25 คอมพาร์ทเม้นต์   คอมพาร์ทเม้นต์สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อ 15 คอมพาร์ทเม้นต์ คอมพาร์ทเม้นต์โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 7 คอมพาร์ทเม้นต์ และคอมพาร์ทเม้นต์สำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก 8 คอมพาร์ทเม้นต์

ด้านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กล่าวว่า จากการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทยเมื่อปี 2547 ซึ่งสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก การผลิตและการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกของประเทศเป็นอย่างมาก จากนั้น ได้มีการนำหลักการของคอมพาร์ทเม้นต์มาใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก โดยในปี 2549 กรมปศุสัตว์ได้ออกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ระบบคอมพาร์ทเม้นต์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย พ.ศ.2549 โดยให้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ และรักษาสถานภาพปลอดโรคไข้หวัดนกในส่วนของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกเนื้อ (ไก่เนื้อและเป็ดเนื้อ)  ต่อมาในเดือนมกราคม 2554 กรมปศุสัตว์ได้ขยายขอบข่ายการรับรองให้ครอบคลุมทั้งวงจรการผลิตสัตว์ปีกเนื้อ ซึ่งรวมถึงฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์ (ไก่พันธุ์เนื้อ เป็ดพันธุ์เนื้อ สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์ปีก ด้วย และได้ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ และคู่มือรวมทั้งเอกสารต่างๆ ในการตรวจประเมินและรับรองระบบคอมพาร์ทเม้นต์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย โดยกรมปศุสัตว์อนุมัติให้ใช้เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554

------------------------------------------------------------

ข้อมูล : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์                                                           ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:15 น.