การสัมมนา เรื่อง “เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการปศุสัตว์ด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รุ่นที่ 1” (39/ พิมพ์
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:15 น.

นายสัตว์แพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์โดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กำหนดจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการปศุสัตว์ด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รุ่นที่ 1” สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมมีส่วนร่วมพัฒนาสินค้าปศุสัตว์สู่ธุรกิจสีเขียว (Green Economy) ก้าวไกลสู่เวทีโลกและลดปัญหาที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนต่อไป

-------------------------------------------------------------

ข้อมูล : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์                                                    ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์